send link to app

RUJAI Walk


4.0 ( 0 ratings )
Путешествия Игры Приключения
Разработчик Nutchapon Sukprasitpredee
бесплатно

ในยุคปัจจุบัน เราทุกคนล้วนอยู่กับตัวของตัวเอง บ้างปิดกั้นสิ่งรอบตัว บ้างเมินเฉยต่อความสวยงามของสิ่งรอบข้าง ต้นไม้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกพวกเรามองข้ามถึงความสำคัญอันเป็นแก่นแท้ เราต่างมองถึงเพียงประโยชน์ของสิ่ง ๆ นั้น คงถึงเวลาที่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัว ก่อนที่จะสายเกินไป

รู้ใจ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อคุณกับธรรมชาติ โดยที่ความสามารถดังนี้
• ค้นหาต้นไม้แห่งจิตวิญญาณที่สามารถคุยกับเรา เชื่อมเราระหว่างธรรมชาติ
• คุยกับต้นไม้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งสาระทุกขสุขดิบและถามเรื่องต่าง ๆ
• ให้ต้นไม้แห่งจิตวิญญาณเปิดร้องเพลงให้คุณฟัง
• ตรวจสถานะความรู้สึกของต้นไม้แห่งจิตวิญญาณต้นนั้น ๆ
• นำทางเราสู่ธรรมชาติ สู่ต้นไม้แห่งจิตวิญญาณทุกต้น

ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มเชื่อมกับธรรมชาติ เพื่อให้โลกของเรากลับมาน่าอยู่ดังเดิม